• REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

  TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

  Article 1. Aplicació i interpretació del Reglament

  El present Reglament constitueix el principal document que recull la filosofia de la nostra organització, i s’aplicarà per regular el funcionament de Woah!. Les seves disposicions són de compliment obligat per a tots els membres de l’organització.


  Article 2. Visió, missió i valors de Woah!

  Els valors de l’organització són: Comunitat, Diversitat, Cura, Flexibilitat, Creixement, Descobriment. 

  La visió de Woah! és la d’una societat empoderada, compromesa i en continu creixement.

  Per aconseguir les seves finalitats, l'organització té la següent missió: Connectar una comunitat local, diversa i sostenible de formadores que creix, comparteix i descobreix.

  En queda exclòs tot ànim de lucre.


  Article 3. Àmbit d’actuació

  L’àmbit general d’actuació de l’organització és la ciutat de Barcelona, però també té activitat puntual presencialment a la resta de Catalunya, i en l’àmbit nacional o internacional de forma telemàtica.


  TÍTOL II. ORGANITZACIÓ

  Article 4. Jerarquia de membres

  Woah! és una organització horitzontal no jeràrquica. Com a tal, no és regida per un òrgan de govern específic.


  Article 5. Comissions o equips de treball

  Les membres s’organitzen en petits grups de treball o de forma individual. Cada grup de treball s’organitza segons les necessitats del mateix i de les seves membres.

  Els grups o membres desenvolupen propostes en concordança amb la missió, visió i valors de l’entitat; i les presenten a la resta de membres en reunions presencials o a través dels canals de comunicació acordats. 

  Totes les membres són lliures de participar en els projectes de l’organització. Les propostes són aprovades per part de les membres de forma assembleària en les reunions periòdiques d’aquesta.


  TÍTOL III. REUNIONS DE L’ENTITAT

  Article 6. Formes de convocatòria de les reunions

  Les reunions de l’organització seran convocades a través del canal de comunicació  (Grup de Whatsapp) a proposta d’una membre, havent realitzat un sondeig per assegurar el màxim quòrum possible.

  Qualsevol membre pot convocar una reunió en cas de considerar-ho necessari.

  Les reunions dels grups de treball seguiran la mateixa metodologia de convocatòria, entre les membres que els formen.


  Article 7. Funcionament de les reunions

  Les reunions són telemàtiques i/o presencials. 

  L’inici de la reunió constitueix un espai segur per conèixer l’estat individual de cada membre. S'exposa si es vol, les vivències recents i l’estat d’ànim. També es considera si hi ha algun motiu per anul·lar la validesa de la reunió en el marc de l’organització. 

  Les reunions son facilitades per una o més voluntàries, les quals varien a cada trobada. El contingut de cada reunió és variable i depèn de les necessitats de l’organització i de les seves membres segons el context en què tingui lloc.

  Al final de cada reunió les conclusions de la mateixa, en cas d’haver-n’hi, es recullen en un document que es comparteix i es deixa a disponibilitat permanent de totes les membres de l’entitat.

  *Al final de cada reunió es recullen les conclusions de la mateixa, en cas d’haver-n’hi, en un document que es comparteix i es deixa a disponibilitat permanent de totes les membres de l’entitat. 


  Article 8. Termes de votació 

  Els acords es prenen sempre que sigui possible mitjançant consens de les membres participants. En cas de no arribar a un consens, l’acord es pren per majoria simple de vots emesos.

  En cas d’existir una proposta susceptible de votació, aquesta es presentarà en una de les reunions de l’associació o per canals de comunicació establerts.

  Després d’una votació s’oferirà la possibilitat de ratificació a través dels canals establerts i, en cas de desacord de les membres no assistents, es procedirà a realitzar una votació telemàtica.

  Si es considera que el quòrum no és suficient o bé es considera necessari un temps de reflexió, es pot convidar als membres no assistents a votar mitjançant vot diferit telemàtic, amb un període mínim d’una setmana per a complimentar el vot.

  Si cal prendre decisions que afectin a les bases i/o organització general de l’entitat, es farà sempre mitjançant votació a través de vot diferit per tal d’assegurar un temps de reflexió suficient. Aquest tipus de decisions es prendran per majoria absoluta, corresponent a la meitat més un vots a favor dels vàlidament emesos.


  TÍTOL IV. MEMBRES 

  Article 9. Incorporació de noves membres

  Woah! està formada per membres individuals amb un interès per l’educació no formal i els valors de l’entitat. 

  Tota persona física i jurídica que, de manera lliure i voluntària, tingui interès en les finalitats de l’entitat, pot entrar a formar part de la mateixa com una de les seves membres; mitjançant la comunicació del seu interès a través d’algun dels canals de comunicació externs disponibles.


  Article 10. Drets i deures de les membres

  Són drets dels membres de l’associació:

  1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’entitat

  2. Rebre informació sobre les activitats de l'entitat, i intervenir en tots els serveis i les activitats de la mateixa que siguin del seu interès

  3. Exposar a la resta de membres tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de Woah! i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

  4. No participar en les activitats que no siguin del seu interès.

  5. Fer ús dels serveis comuns que l'entitat estableixi o tingui a la seva disposició.

  6. Formar part dels grups de treball.

  7. Posseir un exemplar de tots els documents respectius a l’entitat, o poder accedir fàcilment als mateixos per via telemàtica.


  Són deures dels membres de l'associació:

  1. Comprometre's amb les finalitats de l'entitat, així com amb la seva missió, visió i valors.

  2. Contribuir a la sostenibilitat de l'associació.

  3. Mantenir la transparència i coherència en quant a la participació i disponibilitat per a l’entitat.

  4. Participar activament almenys una vegada a l’any, a través de l’assistència a reunions, participant als canals de comunicació o a algun dels projectes. 


  Article 11. Membres observadores

  En cas de no complimentació del deure de les membres número 4, la persona passa a considerar-se membre observadora. Aquesta persona manté tots els drets de la resta de membres, exceptuant el dret a vot.


  Article 12. Baixa de les membres

  És causa per ser donat de baixa de l'organització que ho decideixi la persona interessada, qui ho ha de comunicar a la resta de membres mitjançant els canals de comunicació interna establerts.


  TÍTOL V. COMUNICACIÓ 

  Article 13.  Estratègia i procés de comunicació interna i externa

  El canal de comunicació intern és el següent grup de “Whatsapp”. 

  S’emmagatzemen els documents de l’organització en un link d’accés per membres a “Google Drive”. 

  L’eina de comunicació interna telemàtica acostuma a ser “Zoom”, però pot ser qualsevol altre aplicació de videoconferència. 

  Els canals de comunicació externs són


  TÍTOL VI. RELACIONS EXTERNES

  Article 14. Col·laboració amb entitats

  L’organització està a oberta a relacionar-se amb altres organitzacions, públiques i privades, amb o sense ànim de lucre, locals, nacionals o internacionals. 

  A data de revisió d’aquest reglament, l’organització es relaciona de forma habitual amb: 

  1. Trainers’ Forum: A través d’aquesta es publicita a noves membres que resideixen a Barcelona la possibilitat d’incorporació a l’organització. També s’oferten formacions organitzades per l’entitat i s’ofereix a les membres que la formen oportunitats de formacions externes a l’entitat.


  TÍTOL VII. REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

  Article 15. Procés de modificació del reglament de règim intern

  El Reglament de Règim Intern ha de ser aprovat i/o modificat per vot diferit segons establert a l’Article 8 del mateix document per a les “decisions que que afectin a les bases i/o organització general de l’entitat”. La versió més recent del Reglament ha de restar a disponibilitat de totes les membres de l’associació en tot moment.
  A Barcelona, el dia 22  del mes DESEMBRE de l’any 2020

  queden aprovats aquests estatuts per unanimitat.